Ålands bildningsförbund r.f.

ÅSVÄGEN 5

AX-22100 Mariehamn

Tfn 16660 mobil 0400634444.

BUDGET 2016.

INTÄKTER :

Ålands landskapsregering ,lagstadgad .……….…………….….…. 58000 €

Medlemsavgifter 43x50 €……………………….………….….….....2150 €

Medlemsavgifter förbund.........................6x150 €................................900 €

Fonder och övriga bidrag................................................................... 5000 €

                                                    

Summa intäkter :___________________________ 66050 €

UTGIFTER :

Bidrag till medlemsföreningarnas kursverksamhet…......………..... ...2000 €

Studiecirklar …………….………………………………….…..........…730 €

Nordisk Hembyggds konf. På ÅLAND .............................................10.000€

Föreläsningar/seminarier för allmänheten..…………….….….…..….. 1000€

Löner och soc. avgifter.....................…..………................................. 42000€

Annonser.........................……………………………...........................2000€

Kontors material/kursmaterial ..……………….................................... 1150 €                               

Resor ………………………………………….....................................3000 €

Porto………………………………………….........................................200 €

Tfn…………………………………………...........................................500 €

Bokföring/revision…………………………………………..................1000 €

Försäkringar/personal/fastighet/lösöre ……………………….......……..70 €

Med. Avgifter: Nordiska Hembygdsförbundet, HNSL........................... 400 €

Summa utgifter:___________________________________________66050 €

Mariehamn15.10 reviderat budget för 2016

Förslag - Uppgjord av

Mikael Erickson  

Tfn. 018 16660   -  0400634444   e-post  

 

 

lrlogo

SFV logo RGB

ATT00055