Verksamhetsplan 2016

Ålands bildningsförbund r.f. har till uppgift att främja och stödja den fria vuxenutbildningen i landskapet Åland.

Syfte:

* Samla, aktivera och samarbeta med organisationer/föreningar/förbund som bedriver bildnings, kurs, upplysnings och kulturverksamhet för allmänheten på Åland.

* Upprätthålla en studiecentral som arbetar i samråd med Ålands Landskapsregering. Studiecentralen skall även vid behov och möjlighet bevilja bidrag till studiecirklar, allmänna kurser och föreläsningar efter det aktuella behovet på Åland.

* Förbundet skall upprätthålla kontakt med motsvarande organisationer nationellt och internationellt för att leda hem kunskap till Åland och leda ut kunskap om Åland. ÅBF samarbetar med

Det finlandsvenska hembygdsförbundet. Det Nordiska hembygdsförbundet och i Hela Norden Skall leva www.hele-norden.dk, Även internationellt samarbete finns via NVL,ERCA, EAEA och ESVA för utbyte av erfarenheter, studiematerial och föreläsare. Förbundet kan med delta i olika arbetsgrupper och sådant samarbete som upplevs kunna gynna förbundet och Åland.

* I enlighet med den nya lagstiftning som började gälla för bildningsförbunden på ÅLAND per den 1.1 2010 så bör verksamheten anpassas. Och om möjligt efter de rådande prioriteringarna som LR sätter upp i sitt program. Under 2016 kan ÅBF ha fokus på utbildning i föreningsteknik , integrations arbete , föreläsningar för äldre tillgänglighetsinformation ( rullstolsbundna ) och verksamheten kan under 2016 utkristallisera sig form av utbildningar och föreläsningar för stärkandet av föreningslivet på Åland.

* ÅBF skall söka medel och ekonomiskt stöd från Ålands landskapsregerig och fonder och stiftelser för att trygga verksamheten.

* ÅBF skall söka om medel för olika specifika projektet.

* Samarbetet med Svenska Folkskolans vänner skall utökas genom fokus på deras synlighet på ÅLAND vidare via samarbete över de nordiska gränserna, muntlig uttrycksförmåga och finlandsvensk identitet !

2016 års projekt:

Nordisk hembygdskonferens hösten 2016

Föreläsningsserie alla åländska ålderdomshem – Färöarna i 30 delar !

Föreningsteknik åt alla – ÅBF har 24 sidors kursmaterial och hjälper er bygga upp er förening som organisation genom en 1-3 h utbildning med styrelsen och övriga aktiva föreningsmedlemmar.

Inventering av handikappanpassningen på Åland

* ÅBF skall jobba genom fokus på kursverksamheten, studiecirkel verksamheten i samarbete med våra medlemmar.

* Tillgodose studiematerial för sina cirkeldeltagare vid behov och om möjligt, gärna i samarbete med nordiska organisationer som SFV Studieförbundet vuxenskolan i Sverige, SFV BILDNING i finland och vuxenutbildnings ansvariga på LR. Samt lokala organisationer.

* Studiecirklarna skall tillsammans med föreläsningar och kurser verka för den fria bildningsverksamhet i landskapet, för Ålands självstyrelses förkovran och utveckling.

Uppgifter:

Studiecirklar, kurser och föreläsningar!

* Nya medlemsföreningar kan anslutas och informeras om ÅBF verksamhet, hemsidan www.abf.ax kan marknadsföras och via den kan man elektroniskt nu ansöka om kurssamarbete och medlemskap, samt erhålla information om förbundet.

* Kurser, föredrag, föreläsningar och möten hålls i lämpliga lokaler för ändamålet.

* ÅBF verksamhetsledare sköter förbundets verkställighet, kurser och studiecirklar. De nationella som internationella kontakterna och representationen, samt allt praktiskt arbete med ÅBF.

Förbundet nås alla dagar om året på 16660 som är vidarekopplat till mobiltelefon.0400634444

* Samhällsnyttiga och aktuella ämnen skall prioriteras som grund för dessa ett påtalat behov från medlemmarna.

Övrigt:

* Medlemsföreningarna kan erhålla ekonomiskt och pedagogiskt stöd om så föreligger förfrågan om detta eller ett uttalat behov. Detta för att kurser och studier genomförs så kompetent som möjligt. Av de beviljade medel från LR under vårt moment i budgeten, för förbundets verksamhet, skall även i fortsättningen en del gå vidare till medlemsföreningarnas förverkligande av kurser, förkovran och studier, samt information som främjar medborgarsamhället. Uppmuntran till ett aktivt medborgarskap skall prioriteras. Även hälsofrämjande åtgärder och ungdomsaktivering kan ske inom förbundets verksamhet. Detta genom kurser och föreläsningar och aktiviteter som medlemmarna ordnar för allmänheten i samarbete med ÅBF samt studiecirklar. ÅBF har möjlighet att ge utlåtande i olika myndighets frågor genom deras förfrågningar av remissvar .

* Verksamheten skall bibehållas, helst utökas. Nya medlemsföreningar skall erhålla möjligheten att ansöka om medlemskap. ÅBF är medlemmar i flera organisationer och försöker styra deras möten till Åland. Dels för att internationellt belysa Ålands unika status som autonom. Dels för att ta kunskaper från det internationella planet till Åland och här omsätta kunskapen lokalt. ÅBF skall utbyta erfarenheter, delta i internationella projekt, ha möjligheten att erhålla verksamhets medel från internationella organisationer. Alla möten skall söka styras till Åland.

Kurser och föreläsningar:

* Den hittills livliga kursverksamheten bör bibehållas och helst ökas medlemsföreningarna skall uppmuntras att ordna sina kurser så långt som möjligt på egna krafter och ta in avgifter för att finansiera kurserna. ÅBF kan be medlemmarna att prioritera inresandeskapande projekt och samnordiska träffar på Åland.

Medlemmarna kan uppmuntras att bjuda in systerföreningar i övriga norden till sammankomster eller träffar på Åland.

Kurser som engagerar allmänheten på Åland kan arrangeras direkt efter styrelsebeslut i samarbete med förbundet efter förslag från medlemmarna om aktuella ämnen. Medlemsföreningarna uppmanas att ge konkreta förslag som de sedan själva vill vara med och föreverkliga. Kurserna som erhåller bidrag av ÅBF måste vända sig till alla, öppna för allmänheten och utannonseras i lokalpressen via annons eller gratis platser som 100 ord om din förening i Nya Åland eller i tidningarnas kalendrar. Deltar ÅBF med finansiering eller annan hjälp bör det framgå i samband med påannonseringen.

Studie cirklar:

* Bildningsförbundet r.f. anser att studiecirklarna är bildningsförbundets själ och profil. Vi vill höja vår profil och engagera folk genom att ännu mera än tidigare och aktivare informera om studiecirklarnas förträfflighet som studieform. För att detta skall ske måste ÅBF uppmuntra personer i landskapet till att själva studera och utforma sina studier. Ingen annan organisation kan erbjuda en sådan fri möjlighet. Opolitisk och fri studiecirkel verksamhet måste finnas kvar i landskapet. För att profilera den frihet fredens öar i östersjön står för.

Framtiden/planer:

* Ålands bildningsförbund r.f. skall nu och alltid vara ett flexibelt förbund, som efter behov kan ställa sina resurser till medlemmarnas förfogande. Vi vill med kort varsel hålla kurser och föredrag i aktuella ämnen.

* Profilera sig som ett förbund som arbetar för det genuina Åländska folkbildningen genom bl.a. hantverket, konsten, musiken samt vidarebefordran av dessa kunskaper till nya generationer.

* Stöda olika musikaliska tillställningar och projekt med betoning på Åländsk folkmusik, Spelmansgillen och nedtecknandet av dessa kunskaper i bok eller CD format.

* Delta som medhjälpare i kurser, utställningar och föreläsningar som andra utbildare på Åland anordnar.

* Koordinera ett större internationellt samarbete mellan vuxenutbildande organisationer för Åländsk förkovran. Även lokalt samarbete.

* Aktivtera de nya föreningarna genom att bistå deras projekt och kurser pedagogiskt och om möjligt ekonomiskt.

*ÅBF skall hålla föreningsteknikkurs under 2016 denna gång utan kostnad för deltagarna för att få alla med 300 personer skall föreläsas för minst om stöd beviljas.

* Få den fria bildningsverksamheten genom studiecirklar och kurser att blomstra på Åland och komplettera det övriga utbudet på Åland.

* Om möjligt publicera artiklar i fastländska, utländska och lokala tidningar för att höja ÅBF:s profil som förbund och marknadsföra ÅLAND.

*Hemsidan www.abf.ax bör utvecklas och uppdateras.

Verksamhetsplan ( förslag )

- uppgjort av

Mikael Erickson.  Tfn. 16660

 

lrlogo

SFV logo RGB

ATT00055